Statističko-partijski kriminal u Agenciji za statistiku BiH

Izvještaj Ured za reviziju institucija BiH o radu Agencije za statistiku BiH za 2021. godinu dobra je ilustracija o nepoštovanju propisa u državnim institucijama, posebno kad je riječ o preraspodjeli službenika, napredovanju, trošenju javnog novca na ugovore o djelu. Na čelu Agencije za statistiku od marta 2021. je Vesna Ćužić.

Tako je procesom revizije utvrđeno da je jedan državni službenik pomjeren u viši unutrašnji razred po osnovu vraćanja na radno mjesto nakon obavljanja javne funkcije na nivou institucija BiH, a obnašao je funkciju zamjenika direktora Agencije do septembra 2020. godine i imao je status sekretara sa posebnim zadatkom, a da za to, kako navode revizori, nisu obezbijeđeni uslovi za njegovo napredovanje obzirom da njegov rad za prethodni period nije ocjenjen, piše Fokus.ba.

U 2021. godini Agencija je, kako se navodi, nastavila sa primjenom Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda pa je čak 79 zaposlenih napredovalo unutar platnih razreda i to 48 lica po osnovu ocjene rada, 10 po osnovu sticanja višeg stepena stručnog zvanja, а 21 po oba prethodno navedena osnova.

Putem ugovora o djelu, u Agenciji je na 31.12.2021. godine je bilo angažovano sedam osoba. Četiri državna službenika su primljena po dva javna oglasa iz 2021. godine, koji su provedeni putem Agencije za državnu službu BiH. Revizijom je, međutim, utvrđeno da u toku godine nije bilo izmjene zakonskih propisa u pogledu prijenosa ili preuzimanja nadležnosti Agencije, što je osnov za primjenu odredbi člana 32.a Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, a da Agencija nije na bilo koji drugi način dokumentovala ispunjenost pomenutih uslova za primjenu navedenog člana zakona.

Taokođer, revizija je konstatovala da 12 zaposlenih ima rješenje za jedno radno mjesto, a stvarno obavlja poslove drugog radnog mjesta u drugoj organizacionoj jedinici Agencije. Prema raspoloživim informacijama navedene osobe nemaju pismena odobrenja ili rješenja od rukovodstva Agencije o privremenom raspoređivanju na drugo radno mjesto.

Izdaci po osnovu ugovora o djelu u 2021. godini su realizovani u neto iznosu od 67.116 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 12.428 KM. U toku godine putem ugovora o djelu bilo je angažovano ukupno 11 izvršilaca. Planirani budžet za ove namjene iznosio je 64.300 KM, a izdaci po ovom osnovu isplaćeni su na mjesečnom nivou u rasponu od 500 KM do 1.299 KM.

Tokom cijele godine su bile angažovane: dvije osobe na poslovima održavanja čistoće (14.400 KM), jedna osoba na poslovima održavanja objekta (6.475 KM), jedna osoba na knjigovodstvenim poslovima (11.756 KM) i jedna osoba na poslovima vozača zamjenice direktorice (11.950 KM). Također, dvije osobe su obavljale poslove vozača zamjenika direktorice sa angažmanom od četiri do sedam mjeseci (10.350 KM), kao i pojedinačni izvršioci za poslove međunarodne statističke saradnje u periodu od četiri mjeseca (3.995 KM), dizajnera u periodu od tri mjeseca (3.896 KM), za poslove nauke i tehnologije u periodu od tri mjeseca (2.997 KM) i za poslove statistike kriminaliteta jedan mjesec (1.299 KM).

-Angažman po osnovu ugovora o djelu prisutan je u dužem vremenskom periodu, a za posljedicu ima neusklađenost sa propisima i netransparentno zapošljavanje. Smatramo kako angažovanje po ugovorima o djelu, treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima, za konkretne poslove ograničenog vremenskog trajanja koji se ne mogu smatrati poslovima sistematiziranih radnih mjesta u Agenciji. Iz donatorskih sredstava je na ime ugovora o djelu isplaćen iznos od 217.440 KM za angažovanje osoba za provođenje obuka za anketare, angažovanje anketara i obaljanje drugih poslova podrške – naveli su revizori.

Utvrđeno je i da Agencija nije adekvatno uspostavila kontrolne aktivnosti koje prethode stvaranju obaveza kod troškova koji se odnose na službena vozila, a odnose se na sljedeće: prije izvršenja usluge servisiranja vozila i ispostavljanja fakture ne traži se predračun od dobavljača, ne prave se narudžbenice, postoje manja odstupanja u cijenama rezervnih dijelova koje se fakturišu u odnosu na dostavljeni cjenovnik koji je sastavni dio ugovora, predstavnik Agencije ne potpisuje radni nalog kao potvrdu izvršene usluge, kontrola pojedinačnog sipanja goriva se najčešće vrši naknadno tj. nakon izvršenog plaćanja zbirne fakture i ova aktivnost nije dokumentovana.

Ni javne nabavke nisu provedene kako treba. Nakon prethodno provedenih postupaka, ukupna vrijednost zaključenih ugovora (okvirnih sporazuma) iznosila je 325.079 KM bez PDV-a (171.226 KM iz tekućih izdataka i 153.853 KM iz kapitalnih izdataka). Međutim, u sistemu e-nabavki nisu uneseni podaci o svim direktnim sporazumima koje je Agencija provela u toku 2021. godine.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR