Ured EU istražitelja u BiH. Mnogi ne spavaju mirno.

U aneksu međunarodnog sporazuma stoji: Evropski istražitelji mogu doći u prostorije bilo kog fizičkog ili pravnog lica u BiH

Bosna i Hercegovina dobila je od Evropske unije na potpis novi sporazum čiji aneks podrazumijeva da EU može bez ograničenja istraživati svaku osobu ili pravno lice koje prima sredstva Unije, saznaje Fokus.ba.

Naime, EU od BiH traži da se priključi programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“, te da potpiše odgovarajući međunarodni sporazum. Ovaj program je veoma važan za našu državu, jer smo aspirant za članstvo u EU, a ovaj prorgam direktno se naslanja na Ugovor EU i Povelju o temeljnim pravima.

U aneksu II kojim se defnira zaštita finansijskih interesa EU, ističe se da „EU ima pravo provoditi, u skladu s primjenjivim aktima jedne ili više institucija ili organa Unije i kako je predviđeno relevantnim sporazumima i/ili ugovorima, tehnička, naučna, finansijska ili druga preispitivanja i revizije u prostorijama bilo kog fizičkog lica s boravištem u BiH ili bilo kog pravnog lica osnovanog u BiH, a koje prima finansijska sredstva EU, kao i bilo kog trećeg lica uključenog u realizaciju sredstava Unije koje ima boravište ili je osnovano u Bosni i Hercegovini“.

– Bosna i Hercegovina neće sprečavati niti stvarati bilo kakvu posebnu prepreku pravu ulaska u Bosnu i Hercegovinu i pristupu prostorijama službenika i drugih lica iz stava 2. po osnovu vršenja njihovih dužnosti iz ovog člana. Evropska komisija i Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF) ovlašteni su da provode administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, na teritoriji. Bosne i Hercegovine. Te istrage se provode u skladu s odredbama i uslovima utvrđenim u primjenjivim aktima jedne ili više institucija Unije. Nadležni organi Bosne i Hercegovine u razumnom roku obavještavaju Evropsku komisiju ili OLAF o svim činjenicama ili sumnjama o kojima imaju saznanja u pogledu nepravilnosti, prevara ili drugih nezakonitih aktivnosti koje utiču na finansijske interese Unije – navodi se u ovom sporazumu.

Nadalje, ističe se da provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se vršiti u prostorijama bilo kog fizičkog lica s boravištem u Bosni i Hercegovini ili bilo kog pravnog lica osnovanog u Bosni i Hercegovini, a koje prima sredstva Unije, te bilo kog trećeg lica uključenog u realizaciju sredstava Unije koje ima boravište ili je osnovano u Bosni i Hercegovini.

Također, službenici Komisije i osoblje OLAF-a imaju pristup svim informacijama i dokumentima o dotičnim operacijama, uključujući kompjuterske podatke, koji su potrebni za pravilno provođenje provjera i inspekcija na licu mjesta. Oni mogu i kopirati relevantne dokumente.

Ukoliko se fizičko lice, pravno lice ili neko treće lice protivi provjeri ili inspekciji na licu mjesta, organi Bosne i Hercegovine, postupajući u skladu s nacionalnim pravilima i propisima, dužni su pomoći Evropskoj komisiji ili OLAF-u, kako bi im omogućili da ispune svoju dužnost vršenja provjere ili inspekcije na licu mjesta. Ta pomoć uključuje poduzimanje odgovarajućih mjera predostrožnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, posebno u svrhu zaštite dokaza.

– Ne dovodeći u pitanje primjenu krivičnog prava Bosne i Hercegovine, Evropska komisija može odrediti administrativne mjere i kazne pravnim ili fizičkim licima iz Bosne i Hercegovine, koja učestvuju u realizaciji programa ili aktivnosti, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Vlasti Bosne i Hercegovine sarađuju s Evropskim javnim tužilaštvom kako bi mu omogućile da ispuni svoje dužnosti istrage, krivičnog gonjenja i izvođenja pred sud počinilaca i saučesnika krivičnih djela koja utiču na finansijske interese Evropske unije, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom – kaže se u ovom sporazumu.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR