Sud BiH potvrdio optužnicu u slučaju ‘Dobrovoljačka’

Sud Bosne i Hercegovine je 12.5.2022. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 26.4.2022. godine, koja optužene Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bahtu, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušinu, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žišku tereti da su počinili sljedeća krivična djela:…

1.Ejup Ganić – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177. stav 1., sve u vezi sa članovima 30. i 180. stav 1. KZ BiH, te članom 41. stav 1. Dopunskog protokola I Ženevske konvencije i članom 23. Haškog protokola;

2.Zaim Backović – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177. stav 1., sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, te članom 41. stav 1. Dopunskog protokola I Ženevske konvencije i članom 23. Haškog protokola;

3.Hamid Bahto – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177. stav 1., sve u vezi sa članom 31. i članom 180. stavovi 1. i 2. KZ BiH, te članom 41. stav 1. Dopunskog protokola I Ženevske konvencije i članom 23. Haškog protokola;

4.Hasan Efendić – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177. stav 1., sve u vezi sa članom 180. stavovi 1. i 2. KZ BiH, te članom 41. stav 1. Dopunskog protokola I Ženevske konvencije i članom 23. Haškog protokola;

5.Fikret Muslimović – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177. stav 1., sve u vezi sa članom 180. stav 2. KZ BiH, te članom 41. stav 1. Dopunskog protokola I Ženevske konvencije i članom 23. Haškog protokola;

6.Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob i Ismet Dahić – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a), ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) i protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177. stav 1., sve u vezi sa članom 31. KZ BiH, te članom 41. stav 1. Dopunskog protokola I Ženevske konvencije i članom 23. Haškog protokola;

7.Mahir Žiško – ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174. tačka a), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b), sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, te članom 41. stav 1. Dopunskog protokola I Ženevske konvencije i članom 23. Haškog protokola.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi, i to:

-Ejup Ganić, kao član Predsjedništva RBiH;
-Zaim Backović, kao član operativnog centra Štaba TO RBiH;
-Hamid Bahto, kao komandant Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Stari grad Sarajevo;
-Hasan Efendić, kao komandant Republičkog štaba Teritorijalne odbrane BiH;
-Fikret Muslimović, kao načelnik bezbjednosti u Republičkom štabu Teritorijalne odbrane BiH;
-Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik štaba MUP-a RBiH;
-Bakir Alispahić, kao načelnik Centra službi bezbjednosti Sarajevo i član Štaba MUP-a RBiH;
-Enes Bezdrob, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Stari grad;
-Ismet Dahić, kao komandir Policijske stanice Stari grad;
-Mahir Žiško, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina,

za vrijeme obavljanja pomenutih dužnosti, odnosno funkcija, te u okviru svojih ovlaštenja, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.8.1949. i Dopunskog protokola II iz 1977. godine, tako što su planirali, podstrekavali, naredili i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civilnih lica zaposlenih u bivšoj JNA, pod pratnjom snaga Ujedinjenih nacija, nisu spriječili ubistva i ranjavanja, mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, te propustili spriječiti mučenja i nečovječna postupanja, te pomagali učiniocima nakon izvršenih djela, na način detaljnije opisan u optužnici Tužilaštva BiH.

Insajder.media

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR