Platforma u HBŽ ima nove ideje za stranačka uhljebljivanja

U Livnu je danas održana sjednica Vlade HBŽ-a. U nastavku slijedi izvješće.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji svoju konačnu potvrdu treba dobiti u Skupštini Hercegbosanske županije. U obrazloženju izmjena ovoga zakona navodi se da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti HBŽ donesen prije 16 godina tj. 2005. godine te je bilo nužno promijeniti pojedine odredbe zakona koje se prvenstveno odnose na rukovođenje i upravljačka tijela u zdravstvenim ustanovama. Tako je detaljno propisano da se ravnatelj imenuje na temelju javnog oglasa koji se objavljuje najkasnije 60 dana prije isteka mandata, da ga imenuje upravno vijeće, da mandat traje 4 godine. Nadalje, propisani su uvjeti u pogledu stupnja stručne spreme koju kandidat za ravnatelja treba imati.

Ovim Prijedlogom zakona Ravnatelj zdravstvene ustanove mora imati VSS/VII stupanj stručne spreme, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja, znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te ispunjavati i druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom. Predviđena je i mogućnost da za ravnatelja zdravstvene ustanove može biti izabrana i osoba koja nema znanje o zdravstvenom menadžmentu ali je obvezna isto znanje steći u roku od 24 mjeseca, računajući od dana imenovanja na poziciju ravnatelja. Razlozi za donošenje ovih izmjena koje se odnose na uvjete za ravnatelja leže u činjenici da dugo vremena postoji problem kod imenovanja ravnatelja zdravstvenih ustanova u HBŽ zbog nedostatka kadra i zbog činjenice da imenovani ravnatelji obavljaju dva posla: posao ravnatelja i posao liječnika, što se pokazalo kao neučinkovito upravljanje zdravstvenom ustanovom jer su sve u dugogodišnjim gubitcima. Nadalje, sve zemlje u okruženju (R Hrvatska, R Srbija, entitet Republika Srpska, Županija Zapadnohercegovačka) također na isti način propisuju da za ravnatelja mogu biti izabrane osobe druge struke koja nije liječnička.

Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2023.-2025. godine. S obzirom da se temelji na prioritetima i politikama Vlade, Dokument okvirnog proračuna predstavlja preliminarni nacrt proračuna za 2023. godinu, kao i preliminarne projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu. Ključni cilj Dokumenta je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade proračuna, imajući u vidu da je godišnji proračun jedan od osnovnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.

Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine sadrži šest poglavlja koja uključuju srednjoročne makroekonomske prognoze, prognoze izravnih i neizravnih prihoda, ukupan fiskalni okvir i financiranje, projekcije tekućih rashoda, kapitalne investicije i projekte, ukupni dug županije te prioritete koji će biti financirani iz proračunskih sredstava u narednom razdoblju.

Projekcije prihoda Hercegbosanske županije za razdoblje 2023.-2025. godine urađene su na temelju smjernica dostavljenih od strane Federalnog ministarstva financija.

Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2022. godini imati na raspolaganju ukupno 89,72 mil. KM, što je blago povećanje od 6,5% u odnosu na 2021.godinu. Očekuje se da će prihodi Županije porasti na 96,1 mil. KM u 2023.godini, 101,04 mil. KM u 2024. godini i 107,67 KM u 2025. godini. Ukupni rashodi i izdatci u 2022. godini iznose 89,72 mil. KM, u 2023. godini iznose 96,10 mil. KM, u 2024. godini 101,04 mil. KM. Ukupna očekivana potrošnja na plaće i naknade u javnom sektoru Hercegbosanske županije predviđena je u iznosu 64,08 mil. KM, što je za 4,03 mil. KM povećanje u odnosu na 2022. godinu. Ovi rashodi i izdatci čine najveću stavku u strukturi ukupnih rashoda i izdataka i iznose skoro 70% ukupnih rashoda i izdataka.

Kada su u pitanju tekući transferi 2021. do 2025. godine, naglasak je na projekciji rasta u odnosu na prethodna razdoblja, budući da se iz ove vrste rashoda financiraju potpore nižim razinama vlasti, potpore za šport, kulturu, dječji doplatak, porodiljne naknade, pripravnici i ostalo. Ovi transferi, u mil. KM iznose: 15 u 2022. god., 17,20 u 2023. god., 18,00 u 2024. god., 19:00 u 2025. god.

Javnom poduzeću Rudnik Tušnica 18.400,00 KM za sanaciju troškova

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je donijela Odluku o odobrenju transfera sredstava u svrhu sanacije troškova JP Rudnik Tušnica u iznosu 18.400,00 KM. Budući da je Javno poduzeće Rudnik Tušnica vlasništvo Vlade Hercegbosanske županije, kojemu je već duži niz godina blokiran žiro račun, Vlada je poduzela čitav niz mjera u prvom redu s ciljem rješavanja statusa bivših uposlenika, uplatama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kako bi se istima uvezao radni staž, te kako bi dio njih ostvario uvjete za odlazak u mirovinu.

Nadalje, također je trebalo osigurati i naknadu za v.d. direktora, budući da isti funkciju obavlja bez ikakve financijske naknade. Naposljetku potrebno je osigurati i sredstva za plaćanje određenih administrativnih pristojbi, koje se javljaju vezano za uknjižbu preostale imovine poduzeća, iz razloga što ista nije evidentirana kao knjižno vlasništvo.

Osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije potpora od 30.000,00 KM Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada je donijela Odluku o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM a koji će, temeljem dospjelih prijava, biti raspoređen na slijedeći način:

OŠ Stjepana Radića iz Prisoja 3.000,00 KM za nabavu trakastih zavjesa za PO Stipanjići,
OŠ Drvar 2.000,00 KM za nabavku alata za održavanje školskog dvorišta i sportskih terena,
OŠ Fra Miroslava Džaje iz Kupresa 4.500,00 KM za opremanje učionica za produženi boravak,
OŠ Ivana Mažuranića iz Tomislavgrada 4.500,00 KM za opremanje učionica za produženi boravak,
OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Livno 3.000,00 KM za sanaciju školske sportske dvorane OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Livno,
OŠ „Fra Lovro Karaula“ Livno 5.000,00 KM za opremanje učionica za produženi boravak,
OŠ „Glamoč“ iz Glamoča 3.000,00 KM za nabavku spremnika za toplu vodu,
OŠ fra Mije Čuića iz Bukovice 3.000,00 KM za za nabavku pametne ploče
OŠ „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova 2.000,00 KM za rekonstrukciju učionica
Crvenom križu i invalidnim osobama u HBŽ transfer u iznosu 30.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli sredstava s tekućeg transfera „Transfer udrugama Crveni križ HBŽ i invalidne osobe“, koja su utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2022. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 30.000,00 KM, kako slijedi: detaljnije na stranicama Vlade.

Ostale odluke, suglasnosti i zaključci

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave i Zakona o dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji te oba prijedloga Zakona uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije podnio je Vladi Izvješće o radu za 2021. godinu u kojemu je, između ostaloga, navedeno pozitivno financijsko poslovanje iskazano viškom prihoda nad rashodima u iznosu 1.306.877,84 KM a koji će biti raspoređen sukladno Odluci Upravnoga vijeća Zavoda.

Vlada HBŽ je donijela je Zaključak kojim se prihvaća predloženo Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2021. godinu i uputila ga u Skupštinu Hercegbosanske županije. Ovaj Zaključak stupio je na snagu danom donošenja, i objavit će se u «Narodnim novinama Hercegbosanske županije».

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, (a po Zahtjevu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije Livno), Vlada je donijela Odluku o odobravanju prodaje i određivanju metode (načina) privatizacije državne imovine u poduzeću „Kooperacija poljoprivrednih proizvođača“ Kupres, pod nazivom, „Sabirni centar zapadni dio“ – neaktivni dio poduzeća. Ovom Odlukom odobrena je prodaja dijela imovine neaktivnog poduzeća „Kooperacija poljoprivrednih proizvođača“ Kupres, metodom neposredne pogodbe, koja je uslijedila nakon dva neuspjela Javna poziva za prodaju metodom tendera. Za realiziranje ove odluke zadužena je Agencija za privatizaciju Hercegbosanske županije Livno.

Nakon razmatranja prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, kojega je Vladi podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Vlada je donijela Odluku o usvajanju istoga.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada je donijela Zaključak, kojim se prihvaća ranije donesena Odluka Općinskoga vijeća Tomislavgrad vezano za privremeni način korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Tomislavgrad. Prijedlog Zaključka bit će upućen u Skupštinu na potvrđivanje.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Općini Tomislavgrad, za suorganiziranje međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2022. godine u iznosu 5.760,00 KM, također i Odluku o odobravanju financijskih sredstava Gradu Livnu, za suorganiziranje Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2022. godine u iznosu 6.320,00 KM.

Na Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za nabavu policijskih znački i iskaznica u proračunskoj 2022. godini, u vrijednosti 50.000,00 KM. Razlog za donošenje ove odluke je u činjenici da policijski službenici Uprave policije, MUP-a HBŽ, jedini u FBiH, od osnutka ovog Ministarstva, nemaju identifikacijske dokumente odnosno policijsku značku i iskaznicu.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju i postavljenju Josipa Kojundžije, dipl. ing. šumarstva, iz Livna, na radno mjesto direktora Uprave za šumarstvo, na mandatno razdoblje u trajanju od pet (5) godina.

Vlada HBŽ

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR