Revizori utvrdili: Radnici PIO/MIO radili kraće, pojedini nisu ni izvršavali sve radne obaveze

Revizori iz Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine dali su “suzdržano mišljenje” Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje zbog nepravilnosti u radu koje su utvrdili tokom prošle godine.

Između ostalog, neki od problema su neizvršavanje radnih obaveza, kraće radno vrijeme te su “pod upitnikom” i pojedini ugovori zaposlenika.

U nastavku pročitajte samo neke od zamjerki Ureda za reviziju.

Radili kraće rado vrijeme

Revizori su, prije svega, napisali kako i sam Pravilnik o radu nalaže radno vrijeme od 37,5 sati sedmično – raspoređeno na pet dana sedmično.

Zakonom o radu definisano je da puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično. 

“S obzirom na to da je revizijom utvrđeno neizvršavanje poslova iz nadležnosti, odnosno dodijeljenih radnih obaveza i zadataka u zakonski utvrđenim rokovima, smatramo neprimjerenim trajanje radnog vremena kraće od 40 sati sedmično“, navodi se u izvještaju.

Revizori su uvrdili i “neizvršavanje poslova iz nadležnosti, odnosno dodijeljenih radnih obaveza i zadataka u zakonski utvrđenim rokovima” pa dodaju “razlog neblagovremenog izvršavanja radnih obaveza može biti utvrđeno puno radno vrijeme kraće od 40 sati sedmično“.

Uvidom u evidencije o radnom vremenu konstatovano je da elektronska evidencija ne sadrži sve podatke o radnom vremenu, poput prekida rada, vremena terenskog rada, neprisustva na poslu, te da pisane evidencije o radnom vremenu koje se vode u određenim službama Federalnog zavoda također ne sadrže obavezne podatke o: početku rada, završetku rada, prekidu rada, vremenu zastoja rada, pripravnosti i slično.

Nakon ugovora – novi ugovor

Izbor zaposlenika je još nešto što je “zapalo za oko” revizorima, jer im nije prezentovana dokumentacija na koji način se vrši izbor zaposlenika koji su zasnovali radni odnos na određeno radno vrijeme.

Ne možemo potvrditi da je osigurana transparentnost prilikom prijema osoba sa kojima su zaključeni ugovori na određeno radno vrijeme. Također, konstatovano je da nakon isteka Ugovora o radu na određeno radno vrijeme Federalni zavod nije u svim slučajevima izvršio prekid radnog odnosa za najmanje 61 dan, kako je utvrđeno članom 17. Pravilnika o radu, već je sa istim osobama ponovo zaključio Ugovor o radu na određeno radno vrijeme“, navodi Ured za reviziju.

Rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i rješavanja po žalbama ovaj zavod, kako su rekli revizori, nije u svim slučajevima donosio u rokovima.

Finansijsko poslovanje Federalnog zavoda preko računa Budžeta FBiH ne daje informacije o izvorima i utrošku sredstava, navodi izvještaj.

Tačnije, nije moguće utvrditi koji iznos budžetskih sredstava je utrošen za finansiranje obaveza po osnovu prava, ali ni koliko sredstava za redovne penzije je isplaćeno iz doprinosa za PIO, a koliko sredstava iz Budžeta FBiH za penzije ostvarene po povoljnim uslovima. 

Revizori su imali kritiku i za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jer nisu vršili “kontrolu i nadzor nad namjenskim utroškom budžetskih sredstava za finansiranje penzija po povoljnim uslovima”.

Kako su konstatovali revizori, ovaj zavod je više puta dostavljao inicijative o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članovima njihovih porodica za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata

“Do okončanja revizije nema saznanja o poduzimanju aktivnosti ministarstava na izmjeni i dopuni ovog zakona”, navodi se u izvještaju.

Cijeli izvještaj Ured za reviziju u FBiH pročitajte OVDJE.

A šta je odgovorio PIO/ MIO revizorima?

Federalni zavod je 14. 7. 2022. godine dostavio komentar na Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji za 2021. godinu čije ćemo neke dijelove prenijeti.

U vezi obrazloženja vezanih za utvrđivanje sedmičnog fonda sati za puno radno vrijeme
navodimo da je Zakonom o radu propisano da puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično, ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije utvrđeno u kraćem trajanju. Pravilnikom o radu Federalnog zavoda definisano je puno radno vrijeme u trajanju od 37,5 sati sedmično.

S obzirom na to da je revizijom konstatovano da Federalni zavod poslove iz nadležnosti ne izvršava u potpunosti u zakonski utvrđenim rokovima, smatramo da je utvrđeno sedmično radno vrijeme od 37,5 sati nedovoljno za pravovremeno obavljanje poslova.

Nakon ponovnog uvida u uzorkovane predmete rješavanja o pravima osiguranika iz penzijskog i invalidskog osiguranja za šest predmeta prihvaćena su obrazloženja u dijelu opravdanih razloga kašnjenja zbog obaveze pribavljanja nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, koji su nakon kompletiranja potrebne dokumentacije riješeni u zakonom utvrđenom roku.

Budući da Federalni zavod svoje finansijsko poslovanje od 1. 1. 2020. godine obavlja u okviru Budžeta FBiH, obavezan je, kao i ostali korisnici koji svoje poslovanje obavljaju u okviru Glavne knjige Trezora, kod sačinjavanja Godišnjih finansijskih izvještaja primjenjivati odredbe utvrđene Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

Nepostupanje u skladu s članom 23. navedenog Pravilnika za posljedicu je imalo da aktiva i pasiva Bilansa stanja ne odražavaju bilansnu ravnotežu za iznos od 61.060.718 KM”, navodi se, između ostalog, u izvještaju.

Radiosarajevo.ba 

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR