I u Predsjedništvu BiH se krade. I to “lopatom”!

Državni revizori objavili su revizorski izvještaj za Predsjedništvo BiH za rad u 2021. A u njemu su ustanovili izrazito visoke troškove održavanja i popravke kod pojedinih vozila. Na osnovu dostavljenog pregleda troškova službenih vozila te provedene revizije, uočene su i značajne kilometraže i troškove održavanja kod većine vozila.

Tako su državi revizori utvrdili da je tekućoj godini za vozilo Audi A8 koje je nabavljeno 2016. godine utrošeno 20.115 КM. Kakos u dalje naveli, za isto vozilo je u 2020. godini na ime održavanja i opravki utrošeno 22.636 КM, a u 2019. godini 21.168 КM, Dakle samo na jedno vozilo je po pitanju popravki i održavanja spiskano 63.919 KM?!

– Ovo vozilo nije predloženo za prodaju, iako se za održavanje istog iz godine u godinu troše značajna sredstva. Takođe smo konstatovali da jedan broj fakturisanih rezervnih dijelova nije obuhvaćen obrascima za cijenu ponude dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori, a da prilikom njihove nabavke uglavnom nije vršena provjera njihovih cijena na tržištu u skladu sa odredbama okvirnih sporazuma. Samo u pojedinim slučajevima je vršena provjera cijena neugovorenih rezervnih dijelova na tržištu – utvrdili su revizori..

Ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u Predsjedništvu, bez oficira za vezu u 2021. godini iznose čak 368.465 КM. Izdaci se odnose na izdatke za gorivo (162.570 КM), materijal i usluge za održavanje vozila (113.196 КM), auto gume (28.837 КM), osiguranje vozila (27.610 КM), usluge pranja vozila (25.631 КM) te registraciju motornih vozila (9.141 КM).

Revizori navode da se Predsjedništvo, u septembru 2015. godine, izuzelo od primjene Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama BiH vlastitim pravilnikom definisana je upotreba vozila. U 2021. godini je tako na snazi bio Pravilnik o korištenju službenih vozila Predsjedništva donesen 3.12.2020. godine prema kojem pravo na stalno korišćenje vozila imaju članovi Predsjedništva, šefovi kabineta članova Predsjedništva i generalni sekretar Predsjedništva.

Takođe, prema ovom Pravilniku, deset vozila koja koriste navedena lica su izuzeta od vođenja dnevnih evidencija o korišćenju vozila te se za ista u putnim nalozima na kraju svakog mjeseca upisuje samo početno i krajnje stanje kilometar sata za tekući mjesec.

Kako su ustanovili, na 31.12.2021. godine Predsjedništvo je raspolagalo sa čak 40 vozila od kojih je jedno vozilo posuđeno za potrebe člana Predsjedništva iz Republike Srpske. Za potrebe kabineta članova Predsjedništva korištena su 24 vozila, a 12 vozila je korišteno za potrebe Sekretarijata. Predsjedništvo je 01.11.2021. godine sačinilo prijedlog prodaje četiri vozila koja su tehnički neispravna i nisu korištena te ispunjavaju uslove za prodaju u skladu sa internim pravilnikom. Međutim, planirana prodaja nije realizovana jer nije usvojen zakon o budžetu za 2021. godinu u čijem prijedlogu je Predsjedništvo planiralo prodaju i nabavku vozila.

Također, ukupno ostvareni izdaci za usluge reprezentacije u Predsjedništvu BiH sa 31.12.2021. godine iznose 117.192 КM i veći su za 21.472 КM u odnosu na prethodnu godinu.

Revizijskim postupcima je utvrđeno da su u pojedinim slučajevima obrazloženja za povod nastanka troškova reprezentacije vrlo štura i uopštena te kao takva nisu adekvatna i dovoljna za utvrđivanje osnovanosti i opravdanosti nastanka troškova reprezentacije. Tako se za pojedine račune kao povod nastanka troška navodi službeni sastanak, radni ručak, obavljanje službene dužnosti i slično. Fakture Službe za zajedničke poslove institucija BiH koje se odnose na internu reprezentaciju odnosno posluživanje napitaka tokom službenih sastanaka, sadrže i troškove konzumacije hrane za koje takođe ne postoje obrazloženja povoda nastanka troška.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR