test

HIFA OIL Tešanj: Prvi manipulator tržištem električne energije u BIH

Tržišnim manipulacijama i preprodajom bh. rezervi električne energije, kompanija HIFA OIL Tešanj u svega dvomjesečnom poslovanju sa NOSBIH-om kroz sistem Virtualnih elektrana uspjela je ugroziti elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Upozorenja NOSBIH-a državnim i federalnim regulatorima tržišta na ovu pojavu, nisu imala nikakve reperkusije na kompaniju u vlasništvu Izudina Ahmetlića.

Piše: Predrag Blagovčanin

Podsjećamo, političkim pozicioniranjem Nemanje Pandurevića, nekadašnjeg šefa kabineta SNSD-ovog ministra Staše Košarca, na poziciju direktora ključne energetske institucije Nezavisnog operatora sistema BIH, otvoren je prostor za pokretanje platforme za trgovanje električnom energijom pod nazivom „Virtualna elektrana“.

Virtualne elektrane su inovativni koncept koji za cilj ima kreiranje sistema koji će korisnicima omogućiti prodaju viškova električne energije kada je ne koriste. Na taj način više manjih korisnika spojenih u jedan klaster mogu smanjiti vlastite troškove. Konkretno, umrežavanjem sistema od 5 MW formira se jedan sistem snage 100 MW kojim se upravlja lakše s jednog mjesta odnosno „virtualne elektrane“.

Obzirom na nedostatak zakonskih regulativa u BIH, NOSBIH je kreirao sistem kolokvijalno nazvan Virtualne elektrana, a kojim je omogućio trgovanje putem balansno odgovornih strana proizvođačima priključenim na 35kV naponski nivo.

Ovim sistemom je omogućeno i da proizvođači koji imaju samo virtualnu elektranu postanu balansno odgovorna strana te na taj način počnu trgovati električnom energijom.

Međutim, krucijalni problemi s ovakvim modelom trgovine električnom energijom je činjenica da NOSBIH nema tehničke mogućnosti za direktno mjerenje injektirane snage u sistem obzirom da nema nadležnosti na mreži ispod 110 kV, kao i podatak da se obračun povlačenja sekundarnih i tercijarnih rezervi električne energije na tržištu balansno odgovornih strana obračunava tek na mjesečnoj bazi.

Bez obzira na ove činjenice, entitetske regulatorne komisije kao i državna regulatorna komisija nisu jasno regulisale trgovinu električnom energijom kroz sistem Virtualnih elektrana.

Iz državne regulatorne komisije DERK-a, ranije su istakli da prilikom formiranja modela Virtualnih elektrana u sklopu NOSBIH-a, a  za čiji su rad oni odgovorni nije potrebna njihova suglasnost. Kako navode, u kreiranju ovog sistema trgovine učestvovali su svi relevantni subjekti tržišta električne energije u BIH. Preciznije, tri regulatorne komisije u Bosni i Hercegovini DERK, FERK i RERS.

Upravo je nedostatak regulativa u konačnici doveo i do otvorenog prostora za tržišne malverzacije na platformi na kojoj se u ovom trenutku trguje sa 50 MW.

Od Glavnog odbora SDA do Forbesove liste

Početkom ovog mjeseca portal Tačno.net objavio je prilog koji je tematizirao posljedice političkog imenovanja Nemanje Pandurevića na direktorsku poziciju NOSBIH-a kao i nedostatke sistema Virtualnih elektrana koje mogu dovesti do manipulacija kroz poslovanje na ovoj platformi.

Tri dana nakon objave ovog priloga kompanija NOSBIH je entitetskom regulatoru FERK-u i državnom regulatoru DERK-u uputila zvaničan dopis kojim su ove komisije upozorene na nekorektan rad tržišnog učesnika HIFA-OIL Tešanj.

Dopis NOSBIH-a upućen HIFA OIL Tešanj, FERK-u i DERK-u/foto: Tačno.net

Dakle, kompanija HIFA-OIL Tešanj je u periodu od juna do avgusta ove godine netačnim dnevnim rasporedima u kontinuitetu prijavljivala nerealno visoku proizvodnju električne energije kroz sistem vlastite Virtualne elektrane, čime je konstantno pravila manjak električne energije u elektroenergetskom sistemu BIH. Taj manjak nadoknađivao je NOSBIH kroz svoje sekundarne i tercijarne rezerve. U istom periodu kompanija HIFA OIL je tu energiju uredno izvozila i prodavala na unutrašnjem tržištu.

Te razlike između planirane proizvodnje i stvarne proizvodnje za mjesec juli iznosile su 80 posto dok je za mjesec avgust plan uvećan za enormnih 480 posto. Drugim riječima kompanija HIFA-OIL Tešanj prodala je gotovo 6 puta više električne energije nego što je u stvarnosti proizvela.

Alarm za uzbunu unutar NOSBIH-a kojem se dostavljaju dnevni rasporedi koji uključuju podatke o proizvodnji i prodaji električne energije trebao je biti i sam portfolio Virtualne elektrane kompanije HIFA-OIL Tešanj koji čini energija proizvedena iz hidropotencijala kao i solarnih elektrana.

Međutim, u ovom vremenskom periodu očigledno su u NOSBIH-u smatrali da je kompanija HIFA-OIL Tešanj uspjela riješiti jedan od najvećih izazova u globalnoj energetici, a to je proizvodnja električne energije iz solarnih elektrana u noćnom periodu.

Nemanja Pandurević i Staša Košarac/foto: MVTEO

Indolentnost rukovodstva NOSBIH-a, ukoliko se ovaj propust može tako „okarakterisati“,  kao i činjenica da nemaju precizne podatke o stvarno injektiranoj električnoj energiji u sistem rezultirao je konstantnim pokrivanjem gubitaka na mreži koji je nadomješten aktiviranjem rezervi električne energije.

Cijene sekundarnih i tercijarnih rezervi kojim se nadoknađuju negativni i pozitivni debalansi na mreži su ograničene Odlukom o određivanju graničnih koeficijenata za pomoćnu uslugu koji je državna regulatorna komisija DERK definisala prije energetske krize i enormnog povećanja cijena električne energije na svjetskom tržištu.

Prema zvaničnim podacima NOSBIH-a cijene negativnog debalansa u mjesecu avgustu kretale su se u rasponu od 109,94 KM dok su ograničene maksimalne cijene iznosile 659 KM po megavatsatu.

U istom periodu prema podacima s hrvatske berze električne energije CROPEX-a bazna cijena po MW iznosila je 493,67 EUR-a dok je cjenovni „peak“ za ovaj mjesec iznosio 505,83 EUR-a.

Da pojednostavimo. Kompanija Hifa OIL Tešanj, malverzacijama sa dnevnim rasporedima povlačila je rezerve električne energije koje je dalje prodavala. Povučene rezerve kompanija HIFA OIL platila je NOSBIH-u po cijenama koje su skoro duplo niže od tržišnih.

Regulatorne komisije: A da im halalimo?

Portal Tačno.net obratio se FERK-u i DERK-u, regulatorima koji su kompaniji HIFA OIL Tešanj i izdale potrebne licence za trgovinu električnom energijom s upitom kako će reagovati na zvaničan dopis NOSBIH-a i da li će pokrenuti proces eventualnog oduzimanja licence?

U koordinisanom odgovoru na naš upit iz ovih komisija naglasili su da se u ovom slučaju radi o operativnoj problematici koja je u isključivoj nadležnosti NOSBIH-a.

„U pitanju je operativna problematika u direktnoj nadležnosti NOS-a BIH, a propisana je odredbama Tržišnih pravila i Mrežnog kodeksa, te je konkretno postupanje u ovom slučaju obaveza NOS-a BIH, u skladu sa članom 7.1.3. „Dnevni rasporedi“ mrežnog kodeksa. Dakle, DERK nema operativnu nadležnost u radu balansnog tržišta, a u svom radu vrši regulatorni nadzor u kome provjerava rad NOS-a BIH i drugih subjekata kojima je izdao licencu za obavljanje elektroenergetskih obaveza.“

Povodom eventualnog procesa oduzimanja licenci za trgovinu električnom energijom iz DERK-a naglašavaju da u ovom slučaju NOSBIH može inicirati postupak suspenzije licence. Također ističu da nadležni regulator taj postupak može pokrenuti i po službenoj dužnosti ukoliko ima saznanja o vršenju radnji kojima se krše Tržišna pravila ili Mrežni kodeks.

„Međutim, ovdje treba imati u vidu da je suspenzija licence ex post mjera koja se od strane DERK‑a može poduzeti tek nakon utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja Tržišnih pravila i Mrežnog kodeksa. Suspenzija i ukidanje licence su represivne mjere koje ne mogu spriječiti ili preduprijediti neregularan rad tržišnih učesnika ili troškove koje ima NOS BiH zbog debalansa između planiranih i realiziranih tokova jer se DERK‑ove mjere izriču nakon što su takve radnje već učinjene od strane tržišnih učesnika.“

Također ističu da mjera suspenzije shodno Zakonu nije definirana kao hitna i preventivna i ne može se izreći promptno jer se prije njenog izricanja mora provesti normirani postupak

„Stoga se do okončanja svih radnji koje prethode donošenju akta o suspenziji licence, neregularno ponašanje tržišnih učesnika može nastaviti, ukoliko se od strane NOS‑a BiH ne bi poduzimale mjere koje NOS BiH ima na raspolaganju.“

Suad Zeljković/foto: sarajevski.ba

DERK-a na čijem čelu se nalazi kadar SNSD-a, Branislava Milekić te istaknuti član SDA stranke Suad Zeljković, odgovornost za propuste u radu sistema Virtualnih elektrana u ovom slučaju adresira isključivo na NOSBIH.

Ovaj potez DERK-a je začuđujući, obzirom na „Pravilnik o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta električne energije“ kojim su definisana pravila za zabranu malverzacija koje utiču na pravilno funkcionisanje veleprodajnog tržišta električne energije.

Upravo je DERK kao državni regulator nadležan za nadzor ovog tržišta.

HIFA OIL: Mi smo se samo malo zbunili

Iz NOSBIH-a ističu da trenutačno neće podnositi krivičnu prijavu niti zahtijevati oduzimanje licence kompaniji HIFA OIL Tešanj ali će ukoliko se ova praksa nastavi postupiti u skladu sa Tržišnim pravilima i Mrežnim kodeksom.

„Postoji mehanizam za  zaštitu funkcionisanja balansnog tržišta i rada Elektroenergetskog sistema, te u skladu s tim  NOSBiH u ovom trenutku nema razloga za podnošenje krivične prijave protiv kompanije HIFA–OIL  d.o.o. Tešanj. Takođe, u skladu sa Ugovorom o balansnoj odgovornosti, tržišni učesnik, odnosno balansno odgovorna strana HIFA-OIL d.o.o. Tešanj je NOSBiH-u dostavio bankarsku garanciju na iznos 3.300.000,00 KM.“

Podsjećamo, upravo malverzacije s dnevnim rasporedima bile su predmet krivične prijave koju je nekadašnje rukovodstvo NOSBIH-a podnijelo protiv kompanije LE Trading Banja Luka nadležnom tužilaštvu.

Također u svom odgovoru potvrdili su navode portala Tačno.net o nemogućnosti mjerenja injektirane snage u realnom vremenu koje je ključno za praćenje ostvarenja proizvodnje na distributivnoj mreži.

foto: HIFA OIL

Iz kompanije HIFA OIL, tačnije njihove podružnice „Eurosolar“ nakon što su nas upoznali sa svojim dugogodišnjim aktivnostima u oblasti trgovine naftom i naftnim derivatima kao i društveno korisnom radu istakli su da je bavljenje proizvodnjom i trgovinom električnom energijom veliki izazov gdje je posjedovanje iskustva važan resurs.

„Na tržištu je jako teško pronaći radnike koji su već radili u segmentu trgovine proizvodnje i trgovine električnom energijom, pa je našim zaposlenicima to novina, koju u hodu stiču susrećući se sa različitim situacijama.“

Odgovarajući konkretno na navode iz dopisa NOSBIH-a ističu da je predviđanje i davanje procjena koliko će energije biti proizvedeno u okviru obnovljivih izvora energije težak posao, jer se kompletna trgovina zasniva na procjeni koja zbog vremenskih prilika može biti iznad ili ispod stvarnog rezultata.

„Zbog tog razloga, obratio nam se NOSBIH. HIFA OIL sa svojom Virtualnom elektranom je isuviše malan učesnik na tržištu, da bi naša odstupanja na bilo koji način narušila stabilan rad elektroenergetskog sistema.“

Dobitnik nagrade „Emerik Blum“ za privredni razvoj BIH, nekadašnji član Glavnog odbora SDA stranke kao i drugi najbogatiji čovjek u našoj državi prema uglednom časopisu Forbes, Izudin Ahmetlić za portal Tačno.net kratko je izjavio.

„Obzirom da će u budućnosti ova branša imati ozbiljan fokus i razvojni intenzitet, držim da je jako bitno prisustvo privatnog finansijskog, kadrovskog i organizacionog potencijala zbog bržeg razvijanja cijele grane.“

Upravo je novoosnovano tržište električnom energijom u BIH kroz platformu Virtualne elektrane u svega tri mjeseca postojanja obilježeno potpisivanjem ugovora s kompanijama čiji su vlasnici pod istragama tužilaštva za prevare u poslovanju kao i trgovinom državnih rezervi električne energije čime se ugrožava siguran i pouzdan rad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine.

U nastavku serijala portala Tačno.net donosimo prilog o razlozima zbog kojih Bosna i Hercegovina još uvijek nema uspostavljenu berzu električne energije.   

Tacno.net

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR